Y136 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset Syksy 2011

PASW & SAS:

1. Laske Pearsonin korrelaatiokertoimet aineiston nro 3 muuttujista x1-x4. Esitä korrelaatiot myös graafisesti yhtenä scatter-piirroksena.

/ Calculate Pearson's intercorrelations of variables from x1 to x4 in the data nr. 3. Print also scatter diagrams of these correlations in one figure.


2. Testaa Shapiro-Wilk-testin avulla, ovatko aineiston nro 2 muuttujat englanti ja matematiikka normaalisti jakautuneita.

/ Are the variables engl and fys in data nr.2 (see below) normally distributed (use appropriate test)?


3. Tutki varianssianalyysin avulla, onko aineistossa nro 2 sosiaaliryhmien välillä eroja matematiikan numeroissa. Tee tarvittaessa myös post hoc -testi Tukeyn testillä.

/ Test with ANOVA whether there are differences in means of fys between social classes in the data nr. 2. Use also Tukey's post hoc tests if necessary.


4. Etsi sopivat kaksi selittäjää regressiomalliin aineistosta nro 3, jossa y on selitettävä muuttuja ja x1-x4 ovat mahdollisia selittäjiä. Paljonko on silloin korjattu selitysaste? Millainen on silloin regressioyhtälö? SAS:in tenttijät: luo ko. SAS-aineisto ensin alla olevan ajovirran avulla.

/ Find relevant independent variables to a regression model in data nr. 3 in which variable y is the dependent variable. How much is then rsquare? Specify also the corresponding regression equation.

Henkilökohtaiset työkalut