Y125 Tieteellinen ajattelu tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tenttikysymykset kesätentti 2013

Kirjana: Kakkuri-Knuutila, M-L. 1999. Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vaikuttamisen taidot. (luvut 1 - 8) [302 s.])


1. Selvitä lyhyesti, mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan.

a. argumentti

b. argumentti, jossa premissit ovat toisiaan täydentäviä (anna esim.)

c. epäargumentatiiviset perusteet (anna esim.)

d. suopeuden periaate

e. löyhä- ja sitova linkki (anna esim.)

f. väittely ja vuoropuhelu


2.Essee tehtävä. Kirjoita lyhyt essee yhdestä seuraavista aiheista

a. syllogismi ja Vennin diagrammi menetelmä?

b. kuinka argumentti voi epäonnistua?

c. mitä retorinen analyysi lisää argumentaatio analyysiin?


3. Argumentti analyysi ja arviointi tehtävä

a. selvitä argumenttien analysoimisen ja arvioinnin periaatteita

b. analysoi ja arvioi Antero Järvisen argumentointia (http://www.hs.fi/mielipide/a1375502342481). Muista diagrammointi, eli piirrä Järvisen kirjoituksesta laatikko nuoli-malli, jolla havainnollistat Järvisen argumenttien rakenteet.

c. Koepaperin kääntöpuolelta löydät kirjoituksen (http://www.hs.fi/ulkomaat/a1375246399109), johon Järvinen vastasi omalla kirjoituksellaan.

Tenttikysymykset 2.11.2011

1.Mitä seuraavat asiat tarkoittavat:

a) Induktiivinen päättely

b) Konstruktio

c) Rationalisointi

d) Ekplikaatio

e) Argumentti

2. Kerro argumenttien arvionnista

3. Aineistotehtävä, analysoi aineistoa nuoli-laatikkomenetelmällä.

4. Tieteen ja näennäistieteen erot.

Tenttikysymykset 12.3.2009

Kirjatentti, kirjasta Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila&Kaisa Heinilahti (2006). Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia.

Vastaa kahteen

1. Tiedon ja toiminnan suhde

2. Argumentin tunnistaminen ja arviointi

3. Hypoteesien testaaminen tieteellisessä tutkimuksessa

Tenttikysymykset 25.4.2007

1. Selvitä lyhyesti, mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan.

a) hypoteettis-deduktiivinen päättely

b) yhdistämisharha

c)sanan ekstensio ja intensio

d)argumentum ad hominem

e) adbuktiivisen päättelyn non-monotonisuus

f)rekursiivisen arvioinnin periaate

2. Esittele kriittisen ajattelun periaatteita sekä selvitä mitä näistä periaatteista rikotaan kuvatussa sananvaihdossa. Muista myös perustella vastauksiasi eli sitä, miksi pidät sitä kohtaa tai tätä kohtaa tämän tai tuon periaatteen rikkomuksena.

3. Selvitä periaatteita, joita seurataan, kun täydennetään tai aukikirjoitetaan argumentissa sivuutettuja tai julkilausumattomia premissejä ja sovella näitä periaatteita mallintaaksesi seuraavan argumentin, josta annettuna perusteltava johtopäätös.

Valitse oikea vaihtoehto diagrammoimiseen ja täydennä diagrammi, sekä julkilausumattomat premissit.

18.4.2007

Kakkuri-Knuuttila (et al.), Argumentti ja kritiikki

Vastaa yhteen kysymykseen kohdassa A ja yhteen kysymykseen kohdassa B

A

1 Merkitys ja tulkinta 2 Kuinka argumentti voi epäonnistua?

B

1 Syllogistinen päättely ja diagrammimenetelmä sen pätevyyden arvioinnissa. Selvitä menetelmän periaatteita ja sovella niitä selvittääksesi, onko päätelmä a loogisesti pätenä ja mitä päätelmässä b esitetyissä premisseistä voidaan loogisesti päätellä.

a Ei yksikään Y125 kurssin suorittanut ole äkkirikastunut. Kaikki maat&metsä kandit ovat suorittaneet Y125 kurssin. Ei yksikään maat&metsä. kandi ole äkkirikastunut.

b Kaikki äkkirikastuneet ovat pörssikeinottelijoita. Ei yksikään Y125 kurssin suorittanut ole äkkirikastunut. ??????

2 Argumenttia vahvistavat, heikentävät ja värittävät ilmaisut


Tentti keväältä 2006

Tehtävä 1. Selitä

argumentti regressioharha enthymema ad hoc -argumentti retoriikka demonstratiivinen induktio

Tehtävä 2. Selvitä mitkä seuraavista päätelmistä on deduktiivisia ja mitkä induktiivisia. Yksi on abduktiivinen, mikä ja miksi? Selitä Deduktion ja induktion käsitteet.

Lauseet oli tyyliin: Jos Matti lukee ahkerasti tenttiin, hän saa täydet pisteet. Matti ei saanut täysiä pisteitä.


Matti ei lukenut ahkerasti.

JA NÄITÄ OLI NELJÄ KLP.

Tehtävä 3. Etsi teksteistä argumentit ja niiden premissit. Käytä Reason!able -ohjelman periaatteita.

TÄSSÄ OLI KOLME MIELIPIDEKIRJOITUSTA, JOTKA OLIVAT SAMASTA AIHEESTA.

Henkilökohtaiset työkalut