MARK 6a tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tentikysymykset 17.10.2014

Jos luit tenttiin kirjan Strateginen johtaminen – 20 työkalua (Tero Vuorinen) niin vastaa tehtäviin 1,2,3 Jos luit tenttiin kirjan Contemporary strategy analysis (Grant) tai Essentials of strategic management (Gamble&Thompson) vastaa tehtäviin 1&4

Tehtävä 1 (12p) Oikeasta vastauksesta +1p, väärin vastatusta -1p ja vastaamatta jääneestä 0p 1) Taylorismi tähtää toiminnallaan rationalisointiin ja toiminnan tehostamiseen 2) Pestel-analyysillä voidaan arvioida makroympäristön muutoksen vaikutusta liiketoimintaan 3) Applen strateginen valinta on kustannusjohtajuus 4) S-etukortti on S-ryhmän arvokas resurssi 5) Tampereen Rosso-ravintola kuuluu Helsingin Rosson strategiseen ryhmään 6) Viiden kilpailuvoiman malli on resurssiperustaisen strategianäkemyksen perusta 7) Sinisen meren strategiaprosessi edustaa suunnitelmalähtöistä strategianäkemystä 8) Chandlerin 57-vaiheen strategiaprosessi edustaa suunnitelmalähtöistä strategianäkemystä 9) Audin strateginen valinta on eriyttäminen 10) Viiden kilpailuvoiman mallin kehitti Adam Smith 1700-luvulla 11) Resurssiperustaisessa strategianäkemyksessä on oleellista ydinosaamisten kehittäminen ja hyödyntäminen 12) Balanced scorecard on työkalu strategisen tahtotilan jalkauttamiseen käytännön tasolle

Tehtävä 2 (10p) Kerro Sinisen meren strategian taustasta, soveltamisperiaatteesta ja käytännön yritysesimerkeistä (esimerkit voivat olla luennoilta, kirjasta tai omista havainnoista). Voit käyttää piirustusta apuna.

Tehtävä 3 (10p) Kerro strategisten ryhmien analyysin toteuttamisesta. Mihin analyysillä pyritään? Esitä esimerkki (myös piirros käy) analyysin soveltamisesta jollekin valitsemallesi toimialalle.

Tehtävä 4 (20p)

Vastaa kirjan Contemporary strategy analysis (Grant) tai Essentials of strategic management (Gamble&Thompson) perusteella. 

Millaisia ympäristön, toimialan tai kilpailijoiden analyysin menetelmiä teoksessa esitellään? Vertaa menetelmiä keskenään sekä vertaa niitä myös luentomateriaalissa esiteltyihin analyysimenetelmiin. Kerro perustellen mitkä kirjassa esitetyt analyysimenetelmät toimivat parhaiten nopeasti muuttuvassa ympäristössä?Tenttikysymykset 23.11.2012

1. a) Millaisia resursseja ja kyvykkyyksiä yrityksillä voi olla, eli miten ne jaotellaan? Esimerkkejä kustakin

b) Millaisia yrityksen resurssien/kyvykkyyksien tulisi olla ominaisuuksiltaan, jotta ne toisivat pysyvää kilpialuetua?

2. Mitä tarkoitetaan diversifikaatiolla? Miksi yritykset diversifioituvat ja millaisia diversifikaatiovaihtoehtoja on olemassa? Millaisia etuja yritys voi saada diversifioitumisen kautta?

3. Määrittele toimiala ja markkinat. Miksi yritysten on tärkeä erottaa nämä toisistaan?

Kaksi kysymykstä kirjoista, toiseen vastattava, molemmissa tehtävä esimerkki, jossa kohteena esim pt-kauppayritys, elintarvikevalmistaja tms.

- Millaisiin tekijöihin ja/tai toimintoihin yrityksen erilaistumisstrategia voi perustua? Miten kuvaamasi erilaistumisedut liittyvät arvoketjun eri toimintoihin? (Grant)

- Millaisia erilaistumisetuja yritys voisi saada arvoketjun toimintojen perusteella? Pohdi siis arvoketjuja ja kilpailustrategioita. (Gamble & Thompson)

Tenttikysymykset 10.11.2008

1. Mitä tarkoitetaan strategisilla ryhmillä (kuvaa niitä haluessasi jollakin käytännön esimerkillä)? Selvitä myös lyhyesti, mihin teorialähestymistapaan ne liittyvät, sekä ketä pidetään niiden 'oppi-isänä'? (luennot) Tämä kysymys on ollut kuulemma 10 vuotta tentissä.

2. Tarkastele lyhyesti toimialan elinkaaren eri vaiheissa vaikuttavia liiketoiminta/yritystasolla vaikuttavia tekijöitä (luennot ja siellä jaettu materiaali)

3. Resurssiperusteisen teorian perusolemus: mitä on ja mihin tätä teoriasuuntausta sovelletaan/käytetään? (Grant; luennot).

4. Selvitä pääpiirteissään Näsin ja Neilimon näkemystä a) liiketoimintaosaamisesta ja b) liiketoimintaprosesseista. Mitä mieltä olis tästä kirjasta (jos haluat, niin voit kirjoittaa näkemysksiäsi.)?


Tenttikysymykset 26.1.2007

1. Mitä tarkoitetaan strategisilla ryhmillä ja mihin teorialähestymistapaan ne liittyvät? Ts. kuka on niiden oppi-isä?

2. Määrittele yritysstrategia, kilpailustrategia ja toiminnalliset tai funktionaaliset strategiat.

3. Tarkastele jonkin elintarvikevalmistajan asemaa toimialallaan arvioiden sitä suhteessa alan kilpailuvoimiin (ns. Porterin kilpailuvoimamalli, luennot). Hyödynnä vastauksessa luennolla läpikäymäämme suomalaisen elintarvikeketjun rakennetta.

vaihtoehtoisesti 4a. tai 4b.

4a. Millaisesta arvoasetelmasta käsin yrityksellä on mahdollisuus tuottaa arvoa asiakkailleen (Hope&Hope).

4b. Strateginen ketteryys globaalin liiketoiminnan haasteena (Kososen ja Dozin artikkeli, Liiketoimintaosaaminen-kokoomateoksessa).

5. Markkinoiden segmentointimahdollisuudet ja segmenttien arviointi Grantin mukaan tarkasteltuna (ei esim. Kotlerin).

(Luentoreferaatin osuus kurssista 1/6)


Tenttikysymykset 8.12.2006

1. Yrityksen kasvun suunnat ja yrityksen mahdollisia toimenpiteitä kussakin kasvun vaiheessa?

2. Mitä tarkoitetaan strategisilla ryhmillä ja mihin teorialähestymistapaan ne liittyvät? Ts. kuka on niiden oppi-isä?

3.Tarkastele jonkin elintarvikevalmistajan asemaa toimialallaan arvioiden sitä suhteessa alan kilpailuvoimiin (niin kuin Porter on ne esittänyt). Hyödynnä vastauksessa luennolla läpikäymäämme suomalaisen elintarvikeketjun rakennetta.

4. Kustannusedun ylläpitäminen kypsillä toimialoilla (Grant)

vaihtoehtoisesti 5a. tai 5b.

5a. Tarkastele tasapainotettua mittaristoa (BSC) strategisena johtamismenetelmänä (Hope&Hope)

5b. Toisessa vaihtoeht. kirjassa käsitellään liiketoimintaosaamista, josta kirjaan on koottu useiden kirjoittajien näkemyksiä. Tarkastele liiketoimintaosaamista tiivistetysti valitsemasi esimerkin (kirjoittajan) mukaan.

(Luentoreferaatin osuus kurssista 1/6)


Tenttikysymykset 28.3.2006

1. Selvitä

a) Minkä tyyppiset resurssit ovat organisatorisen kyvykkyyden muodostumisessa olennaisia

b) Miten organisatorinen kyvykkyys (capability) liittyy yrityksen kilpailuetuun (Grant)

2. Määrittele toiminta-ajatus, yritysstrategia, kilpailustrategia ja toiminnalliset tai funktionaaliset strategiat

3. Tarkastele tieteenjohtamista(TJ) ja sen sisältöä sekä TJ:n roolia yrityksen kilpailuedun luojana (Hope&Hope)

4. Elintarvikealan tulevaisuuden näkymä

5. Maatalouskaupan tulevaisuuden näkymä


Tenttikysymykset 22.4.2005

Kysymykset luennoista/luentomateriaalista

1.Tarkastele lyhyesti strategisia liiketoimintaverkkoja ja ns. verkottunutta arvontuotantojärjetelmää (Möller ym. artikkeli op.monisteessa)

2. Yrityksen "kasvun suunnat" ns. tuote-markkinamatriisin valossa tarkasteltuna

3. Millainen kokonaisvaltainen näkemys sinulle itsellesi muodostui strategisesta johtamisesta luento- ja muun materiaalin perusteella: ts. mitä strateginen jontaminen on ja mikä sen merkitys mielestäsi on yritysten liiketoiminnassa?


Kysymykset kirjoista:

4. Millaisia ovat asiakastyytyväisyyden ansat Hopen& Hopen mukaan?

5. Millaisiin kilapilutekijöihin yritys voi mahdollisesti perustaa menestymisensä kypsillä toimialoilla -kuten esim. elintarvikealalla jota pääsääntöisesti voidaan pitää kypsänä alana? (competitive advantage in mature industries)

Henkilökohtaiset työkalut