MARK7 Jakelun johtaminen tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

19.4.2012

Kuusela & Neilimo, Kaupan strategiaosaaminen

1. Selvitä, a) mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kaupan omien merkkien (private label) kasvuun, b) mikä merkitys omilla merkeillä on kaupalle sekä c) millaisia eri rooleja kaupan omille merkeille asetetaan?

2. Edelliseen kysymykseen liittyen, millainen käsitys sinulle henkilökohtaisesti on muodostunut mm. tämän kurssin vierailuluentojen ja muista lähteistä saamasi informaation perusteella kaupan omista merkeistä elintarvikevalmistajien näkökulmasta?

Jos aikaa jää, kerro lyhyesti mielipiteesi Kuuselan ja Neilimon kirjasta - soveltuvuudesta kurssikirjaksi.

Rangan & Bell, Transforming your go-to-market strategy:

3. Yksi kanavajohtajuuteen tai 'isännöintiin' (stewardship) vaikuttava tekijä arvoktejussa Ranganin ja Bellin mukaan on valta. Pohdi valtaa ja vallan ilmenemismuotoja (sources of power) jakelukanavasuhteissa joko kirjassa esiteltyjen esimerkkien avulla, tai pohtimalla em. vallan ilmenemismuotoja elintarvikeketjussa / pt-kaupan arvoketjussa kotimarkkinoillamme.

Jos et ollut alkutentissä tammikuussa, niin ohessa kysymys Finne & Kokkosen kirjasta:

4. Kuvaa a) tiivistetysti tuoteryhmäjohtamisen prosessin vaiheet sekä b) millaisia asioita tulee ottaa huomioon tuoteryhmien määrittelyssä?

28.3.2008

1. Työntöstrategian eri muodot ja ko. promootiostrategian merkitys markkinointikanavassa (Rosenbloom/Basic push promotional strategies in marketing channels).

2. Tarkastele tuoteryhmäjohtamiseen liittyvän prosessin eri vaiheita ja niiden keskeistä sisältöä (Finne & Kokkonen).

3. Kuvaa tiivistetysti, mitä a) toimitusten hallinnassa tarkastellaan; ja b) mitä erityisiä haasteita toimitusten hallintaan liittyy Finnen ja Kokkosen mukaan? Käytä halutessasi käytännön esimerkkejä (vierailuluennot).

4. Kautto ja Lindblom tarkastelevat kirjassaan kaupan ketjuliiketoimintaa eri näkökulmista. Selvitä, millaisia peruseroja heidän mukaansa on ns. tukku-vähittäiskauppamallin ja ketjuliiketoiminnan välillä.

27.4.2007

1. Markkinointikanavan liittyvät päätöksenteon vaiheet Rosenbloomin mukaan (a paradigm of the channel design decision)

2. Kuvaa

a) kaupan ketjuliiketoiminnan rakenteellisia vaihtoehtoja ja b) ketjuliiketoiminnan kehittumistä suomalaisessa päivittäistavarakaupassa (Kautto ja Lindblom; Hyvösen luennot).

3. Selvitä tiivistetysti

a) mitä on ECR-toimintatapa ja b) mitkä ovat ECR-toiminnan keskeiset osa-alueet. (Finne ja Kokkonen, Homeen luennot)

4. Mistä osioista asiakaslähtöinen kysynnän ja hallinnan prosessimalli muodostuu Finnen ja Kokkosen näkemyksen mukaan.

5. Päivittäistavarakaupan omat merkit Suomessa ja niiden merkitys; miksi kaupan porras tuo markkinoille omia merkkejä ja miten ne mielestäsi vaikuttavat elintarvikevalmistajien toimintaan pitkällä aikavälillä. (luentomateriaali, ml.vierailijat)

Luentokuulustelu 27.3.2007

1. Määrittele markkinointikanava (marketing channel) ja kanavastrategia (channel strategy). Miten markkinointikanava nivoutuu yrityksen markkinointistrategiaan ja -mixiin? (Rosenbloom tenttikysymys nro1)

2. Tuoteryhmien määrittely osana tuoteryhmähallintaa. Voit havainnollistaa vastaustasi ns. tuoteryhmäpuun avulla (Finne & Kokkonen).

3. Kuvaa lyhyesti ECR:n ydinprosessit ja strategiat (Niilo Home).

4. Kuvaa ketjuliiketoimintamallia kaupan yhteistyön ilmentymänä (Kautto & Lindblom; Hyvösen luennot)

5. Tarkastele elintarviketeollisuuden (tai jonkin valitsemasi elintarvikevalmistajan) asemaa Suomen päivittäistavarakaupan rakenteen kontekstissa. Mikä kuva sinulle välittyi tästä relaatiosta luentojen, ml. vierailijat, ja muun käytettävissä olevan materiaalin perusteella (kuten Pt- kaupan rakenne 2004-2007; Nordic Food Markets- raportti)

Henkilökohtaiset työkalut