MARK3 Markkinointitutkimus tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset 7.2.2013

1. Otantamenetelmät jaetaan todennäköisyysotantaan ja ei todennäköisyysnäytteisiin ja kumpaankin ryhmään kuuluu useita eri otantamenetelmiä. Kerro mitä otantamenetelmiä kumpaankin ryhmään kuuluu, mikä on kunkin otantamenetelmän keskeinen sisältö ja mitä etuja, haittoja ja virhelähteitä kuhunkin otantamenetelmään kuuluu.

2. Mitkä ovat tutkimusten kokonaisluotettavuuden arvioinnissa käytettävät kriteerit/indikaattorit?

Tenttikysymykset 23.3.2007 klo 10-14 (Hyväksytty arvosana: 40% pisteistä!)

Osio 1: esseekysymykset

1. Nimeä kolme keskeistä kohtaa, missä kvalitatiivisen tutkimuksen prosessi mielestäsi eroaa erotyisen vahvasti kvantitatiivisen tutkimuksen prosessista. Sitten kirjoita vastauksessasi valintasi perustelut kuvaillen eroja (30%)

2. Aloitteleva tutkija on lähdössä laatimaan kysymyksiä postitse lähetettävään lomakkeeseen. Hänellä on jo käytössään riittävät taustatiedot tekeillä olevasta markkinointitutkimuksesta. Anna hänelle neuvoja hyvien kysymysten muotoilua varten. (25%)

3. Milloin tekisit otannan kiintiömenetelmällä ja milloin yksinkertaisella satunnaisotannalla?

Osio 2: Määrittelyt (á 10%)

1. Deduktiivinen ja induktiivinen tutkimus.

2. Projektiiviset tekniikat kvalitatiivisessa aineistonkeruussa.

3. Laadullisen tutkimuksen validiteetin varmistamisen neljä kriteeriä. (Potter ja Wetherell, 1987)


Tenttikysymykset 27.2.2007

Osio 1: Esseekysymykset

1) Luonnehdi eroja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välillä (20%)

2) Teorian merkitys kvantitatiivisessa tutkimuksessa (20%)

3) Anna monipuolisesti ohjeita ja neuvoja aloittavalle tutkijalle markkinointitutkimuksen ongelman muotoiluun (25%)

Osio 2: Määrittelyt

1) Määrittele induktiivinen ja deduktiivinen tutkimus (10%)

2. Määritele validiteetti ja reliabiliteetti (10%)

3) Eksploratiivinen, deskriptiivinen ja kausaliteettien tutkimuksen tavoitteet (15%)

Henkilökohtaiset työkalut