KE62 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

KE62 21.4.2017

1. Miten löydetään ja rajataan tapaustutkimus (case study) Tapaustutkimuksen taito -teoksen mukaan?

2. Havaintoja voidaan tuottaa fakta- ja näytenäkökulman mukaan. Mitä se tarkoittaa?

3. Eskola ja Suoranta mainitsee kuutta analyysitapaa. Kerro kolmesta.

4. Mitä on etnografinen tutkimus? Jos itse lähtisit tutkimaan etnografisesti niin mitä tutkisit. Kerro tutkimuksen etenemisestä ja miten keräät aineistoa.KE62 talvi 2014 (Ryynänen)

Vastaa neljään kysymykseen

1. Mitä laadullinen tutkimus on Alasuutarin mukaan? (5p)

2. Kuvaa laadullisen tutkimusaineiston kattavuuteen liittyviä tekijöitä Eskolan ja Suorannan mukaan. (5p)

3. Tutkijalla on 15 yksilöhaastattelua käsittävä laadullinen haastatteluaineisto. Millaiset tekijät painottuvat aineiston analyysissa, jos aineistoa analysoidaan faktanäkökulmasta (2,5p)? Entäpä jos tutkija soveltaa näytenäkökulmaa saman aineiston analyysissa (2,5p)? (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen)

4. Opiskelijatoverisi sai toimeksiannon Fazerilta. Hänen pitäisi selvittää tutkielmassaan sitä, millaisia leipomotuotteita kuluttajat haluaisivat tulevaisuudessa. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää uusien tuotteiden käyttäjälähtöisessä käsittelyssä. Miksi hänen kannattaisi soveltaa laadullista tutkimusotetta (1p)? Millainen aineisto hänen kannattaisi kerätä ja miten analysoida lukemiesi kirjojen pohjalta (3p)? Millaisia tuloksia ehdottamasi tutkimusasetelma tuottaisi (1p)? Perustele näkemyksesi.

5. Tapaustutkimuksen taito kirjassa esitetään useita esimerkkejä toteutetuista tutkimuksista. Kuvaa yksi kirjassa esitelty tapaustutkimus ja määrittele sen erityispiirteet. (5p) (Laineen ym. toimittama teos)

KE62 syksy 2013 (Ryynänen)

Vastaa neljään kysymykseen

1. Laadullinen tutkimus ja tulosten yleistettävyys Alasuutarin mukaan (5p). Alasuutari (2011, 231)

2. Kuvaa triangulaation eri muodot Eskolan ja Suorannan mukaan (4p). Mitä hyötyä triangulaation soveltamisesta on laadullisessa tutkimuksessa (1p)? Eskola ja Suoranta (1998, 68)

3. Määrittele lyhyesti seuraavat laadullisen tutkimuksen käsitteet (Alasuutari; Eskola & Suoranta; Koskinen ym.):

a. Luonnollinen aineisto (1p)
b. Saturaatio (1p) Eskola ja Suoranta (1998, 62)
c. Emic ja Epic (1p) Alasuutari (2011, 120)
d. Sosiaalinen konstruktivismi (1p) Koskinen ym. (2005, 33)
e. Diskurssi (1p) Eskola ja Suoranta (1998, 140)

4. Lidl jatkaa kasvuaan Suomen vähittäiskaupan kentällä. Opiskelijatoverisi saa gradu-toimeksiannon S-ryhmältä, jossa hänen pitäisi selvittää Lidlin menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Millaista laadullista tutkimus asetelmaa (miten tutkisit asetettua kysymystä), tutkimusaineistoa (millaisella aineistolla vastaat kysymykseen) ja tutkimusmenetelmää (miten saat aineistosta vastauksen kysymykseen) suosittelisit lukemiesi kirjojen pohjalta? Perustele näkemyksesi (5p).

5. Millaisia ominaisuuksia tutkimuksessa täytyy olla, jotta sitä voidaan kutsua tapaustutkimukseksi? (5p) (Laine ym. toimittama teos)


KE62 kesä 2013 (Autio)

1. Mitkä ovat teorian tehtävät Peltolan (empirian ja teorian vuoropuhelu) ja Eräsäären (konteksti) mukaan? Mitä he nostavat esiin? (Tapaustutkimuksen taito-teos)

2. Eskola ja Suoranta tarkastelevat kuutta erilaista tekstiaineiston analyysitapaa. Kerro kolmesta analyysitavasta. Eskola ja Suoranta (1998, 174-188)

3. Pohdi fakta- ja näytenäkökulmaa: mikä on niiden keskeisin ero (Alasuutari, Koskinen, Alasuutari & Peltonen)

4. Millaista on etnografinen tutkimus? Mitä haluaisit tutkia etnografisesti? Kuvaa oman tutkimuksesi kulkua: miten tutkimus käynnistyy ja millaisia aineistoja keräät?


KE62 21.10.2011

1. Mitä aineistoja voidaan käyttää kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kerro millaisen aineiston haluisit koota omaa tutkielmaasi varten. Perustele.

2. Kerro havannointitutkimuksesta. Kerro esimerkki.

3. Fakta ja näytenäkökulma. Mikä on keskeisin ero?

4. Tapaustutkimus. Kerro tästä tutkimustyypistä.

5. Analyysitavat. On olemassa kuusi analyysitapaa. Kerro kolmesta.

KE62 16.9.2011

1. Kuvaa laadullisen analyysin kaksi päävaihetta ja kerro miten ne eroavat tilastollisen tutkimuksen etenemisestä. Alasuutari.

2. Mitä on etnografinen kuluttajatutkimus. Kuvaa miten tyypillinen etnografinen etenisi tutkimuskysymyksen muodostamisesta lopputuloksiin.

3. Kuvaa laadullisten tutkimusmenetelmien sovelluskohteita liiketalous- ja kauppatieteissä. Millaisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen laadulliset menetelmät soveltuu? Koskinen, Alasuutari ja Peltonen.

4. Jos tutkittaisiin miksi nuoret kuluttajat valitsevat juuri Atrian lihatuotteita, niin miksi kannattaisi valita laadullinen lähestymistapa, perustele.

5. Tapaustutkimuksen valinnan paikat ovat kriittisiä paikkoja, jossa tutkija joutuu perustelemaan toimintaa ja valintoja. Kuvaa valinnnan paikat.

KE62 11.12.2009

1. Teoreettinen tausta ja metodit laadullisessa tutkimuksessa (Alasuutari)

2. Eskola ja Suoranta esittävät kuusi tekstiaineiston analyysitapaa. Esittele kolme näistä tavoista

3. Luennoit tapaustutkimuksesta. Mitkä asiat ottaisit esille Yinin kirjan pohjalta

4. Fakta- ja näytenäkökulma laadullisessa tutkimuksessa

5. Mitä Koskinen, Alasuutari ja Peltonen nostavat esiin tutkimuseettisistä kysymyksistä. Voit hyödyntää myös muuta kirjallisuutta.

KE62 20.11.2009

Vastaa neljään kysymykseen.

1) Fakta- ja näytenäkökulma laadullisessa tutkimuksessa. Anna esimerkki niiden käytöstä.

2) Mitä on triangulaatio? Anna esimerkki sen käytöstä laadullisessa tutkimuksessa.

3) Kriteerit, joilla arvioida "reserch designin" onnistumista Yinin mukaan.

4) Mitä ongelmia laadullisen tutkimuksen tekijä saattaa kohdata? Pohdi ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja.

5) Esittele havainnointitutkimusta.

Henkilökohtaiset työkalut