KE2 (MARK1) Kuluttajakäyttäytymisen perusteet tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tenttikysymykset 25.2.2013

1) selitä Service - Dominant Logic ja kaikkee siihen liittyen, esimerkkeineen.

2) Selitä liiketoiminta-alustojen perusmekanismi ja pohdi sitä kuluttajan näkökulmasta.

3) Kolmas kysymys liittyi innovaatioihin, piti kirjoittaa siihe liittyen jotain teorioita ja tuoda esimerkkejä miten yrityksen hyödyntävät siinä asiakkaita.


Kevät 2011

1. Miten asenteet muodostuvat Fishbeinin multiatribuuttimallin mukaisesti ja miten asenteisiin voidaan mallin periaatteen mukaisesti vaikuttaa? (Dioista)

2. Erittele kolme kuluttajan päätösprossia. Mitkä tekijät vaikuttavat näiden eroihin? (Dioista)

3. "Kuluttajaeetokset määrittävät kuluttajan käyttäytymistä ja suhtautumista kuluttajuuteen". Mitä väite merkitsee? Esittele kolme erillaista kuluttajaeetosta. (Dioista? Ainakin luennolla jaetussa monisteessa, taulukko)

4. Pohdi kahden kuluttajatutkimuksen pääsuuntauksen, Old perspective/CBT ja New perspective/CCT lähtökohtia. (Dioista)

Kaksi ensimmäistä markkinoinnin puolta ja kaksi viimeistä Minnalta.


Tenttikysymykset 14.5.2011

Kaikki esseitä, muista jäsennys!


1a Mitkä asiat vaikuttavat kotitalouden kulutuspäätöksiin?

1b Millä eri tavoin asiakas voi reagoida tyytymättömyyteensä? Yrityksen näkökulmasta vaihtoehtojen vaikutukset

2a Pohdi kuluttaja- ja brändiyhteisöjen merkitystä

2b Kuluttajien rooli innovaattoreina. Ryhmät/roolit


Kevät 2010

Lyhyet kysymykset:

1. Bränditietoisuuden tasot (awereness)

2. Fred van Raaij esitteli asemointistrategioita. Mitä tarkoittaa kahdensuuntainen asemointi? Asemointi toteutuksen kanssa?

3. Mitä kuluttajan sosialisaatio merkitsee?

4. Miten käsität heuristiikan?

5. Kuvaile arvot (values).

6. Kuvaile skeema ja skripti.

Esseet:

1. Kuvaile yksityiskohtaisesti välinearvoketju (means-end-chain). Sitä kuvaavat mallit ja sen hyödyntäminen.

2. Miksi kuluttajakäyttäytymisen tutkiminen tänä päivänä erittäin haastavaa/ vaativaa?

3. Mitä ulottuvuuksia kulutuksella voidaan ajatella olevan (esim. Ilmosen mukaan)?


10.11.2006

(tentti 55% kurssin arvosanasta)

- ensimmäisessä osiossa pyydetään tiivistä kuvausta annetuista käsitteistä

- toisen osion kaksi esseekysymystä vaativat laajempaa pohdintaa


osio 1. (25% arvosanasta)

1. Luettele bränditietoisuuden tasot (awareness)

2. Fred van Raaij esitteli asemointistrategioita. Mitä tarkoittaa: - kahdensuuntainen asemointi? - asemointi toteutuksen kautta?

3. Mitä kuluttajan sosialisaatio merkitsee?

4. Miten käsität heuristiikan?


osio 2. (30% arvosanasta)

5. Kuvaile yksityiskohtaisesti välinearvoketju (means-end chain), sitä kuvaavat mallit ja sen hyödyntäminen.

6. Miksi kuluttajakäyttätymisen tutkiminen on erityisesti tänä päivänä erittäin vaativaa?

Kevät 2006

Osio 1

Yht. 20% arvosanasta (4x5%)

1. Mitä kuluttajan sosialisaatio merkitsee?

2. Miten käsität heuristiikan?

3. Kuvaile "arvot" (values).

4. Kuvaile skeema ja skripti.


Osio 2

Yht 35% arvosanasta, molemmilla yhtä suuri merkitys.

1. Mitä ulottuvuuksia kulutuksella voidaan ajatella olevan (esim. Ilmosen mukaan)?

2. Kuvaile yksityiskohtaisesti välinearvoketju (means-eds-chain), sitä kuvaavat mallit ja sen hyödyntäminen.

Henkilökohtaiset työkalut