EE085 Tutkimusmenetelmät tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

EE085 13.4.2012

viisi vaihtoehtoa, joista piti valita neljä:

1) Mitä teoria tarkoittaa, miten sitä ja käsitteitä käytetään hyväksi tutkimuksissa tjsp.

2) Tieteellisen tutkimuksen eettiset vaatimukset

3) Mikä on johdannon tehtävä ja mitkä asiat kuuluvat hyvään johdantoon

4) Mitä kausaalisuudella tarkoitetaan ja miten se ilmenee tutkimuksessa tjsp.

5) Laadukkaista lähteistä oli viimeinen kyssäri

EE085 11.3.2011

Hyvän tieteellisen julkaisun ominaisuudet? Hirsjärvi


Pohdi mitta-asteikkoja ja niiden ominaisuuksia kyselytutkimuksen analysoinnissa sekä raportoinnissa. Heikkilä


Mitä hyötyjä opinnäytetyön teosta on? Hakala


Mitä tarkoitetaan teorialla ja käsittetteillä, sekä mihin niitä käytetään tms. Uusitalo

EE085 02.06.2009

Uusitalo, H. 1995. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. 2. painos. WSOY

Kysymys: Tutkimusongelmat ja tutkimusten jaottelu ryhmiin


Hakala, J. 1999. Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Gaudeamus Oy, Tampere.

Kysymys: Mitä ohjeita Hakala antaa tutkimusaiheen etsintään ja tutkimusongelman määrittelyyn.


Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. 3.-4. painos. Kirjayhtymä, Helsinki.

Kysymys: Tieteellisen tutkimuksen eettiset vaatimukset.


Heikkilä, T. 1999. Tilastollinen tutkimus. 2 painos. Business Edita, Helsinki.

Kysymys: Survey-tutkimus ja miksi sillä ei saada opinnäytetöiden aineistona välttämättä edustavaa otantaa.

Henkilökohtaiset työkalut